Värderingsdata använder cookies för att ge besökarna tillgång till olika funktioner på webbplatsen samt för att följa upp webbplatsens besökstrafik. Med hjälp av insamlade data kan vi förbättra webbplatsen.

 

Läs mer här

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Följande policy för behandling av personuppgifter har upprättats för Värderingsdata i Kungsbacka AB.

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med denna policy är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Värderingsdata är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt vid var tid gällande lagstiftning.

Den här personuppgiftspolicyn fastställer grunderna för behandlingen av alla personuppgifter som samlas in från dig eller som du lämnar. Personuppgifter innebär all information som kan hänföras till en identifierbar fysisk person. För att du ska kunna beställa våra tjänster eller kontakta oss behöver vi ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring genom att kontakta oss via info@varderingsdata.se.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Olika personuppgifter behandlas beroende på ändamålet. Följande är exempel på personuppgifterna som kan komma att behandlas av oss:

 • Namn
 • E-postadress
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • Uppgifter som du registrerar självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

Korrespondensen mellan dig och oss kan också komma att sparas för att vi ska kunna utföra våra tjänster på bästa sätt.

Ändamålen med behandlingen

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för följande ändamål

 • För att upprätta och underhålla din beställning av våra tjänster
 • För att kunna kommunicera med dig
 • För att utföra och förbättra vårt utförande av tjänsterna
 • För att kunna utreda missbruk av tjänsterna
 • För att administrera din betalning av tjänsterna
 • För att skydda våra rättigheter
 • För att kunna genomföra marknadsundersökningar
 • För att kunna skicka information och erbjudanden till dig
 • För att granska och analysera användandet av våra tjänster
 • För att leva upp till krav enligt lag, förordning eller myndighetsföreskrift
 • För att vi ska kunna föra statistik över användningen av våra tjänster och besök på våra digitala kanaler
 • För att administrera dina ärenden hos oss

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi försöker i största möjliga mån att inhämta ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter. Du samtycker till behandling genom att acceptera våra allmänna villkor. När du samtycker till våra allmänna villkor samtycker du också till att vi behandlar dina personuppgifter.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller seminarier
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Utlämning av uppgifter

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer, såsom betalningsförmedlare och datalagringstjänsteleverantörer för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig. Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, såsom polis, domstol och andra brottsbekämpande myndigheter, om vi är skyldiga att göra detta enligt lag eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till svenska eller utländska koncernbolag, distributörer, ombud eller samarbetspartners och andra närstående parter, eller en efterföljande ägare, delägare och dessas rådgivare i samband med en företagsfusion, konsolidering, omstrukturering eller försäljning av väsentligen alla aktier och/eller tillgångar eller annan omorganisation.

Överföringar till tredje land

Dina personuppgifter kan komma att överföras till land utanför EU/EES, däri inbegripet Ukraina och USA (för detaljerad information om var personuppgifter överförs i ditt fall är du välkommen att kontakta oss).

Om mottagare inte anses upprätthålla en adekvat skyddsnivå kommer lämpliga skyddsåtgärder att vidtas enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/ 679 art. 46 p.1.

Sådana lämpliga skyddsåtgärder kommer i tillämpliga fall att ta formen av standardavtalsklausuler enligt Kommissionens beslut av den 5 februari 2010 om standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till registerförare etablerade i tredjeland i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG. Dessa standardavtalsklausuler har gjorts tillgängliga av Europeiska unionens publikationsbyrå på eur-lex.europa.eu, Europeiska unionens officiella webbplats.

Samtycke

När du godkänner den här personuppgiftspolicyn godkänner du att vi använder och behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna policy.

Du godkänner också att vi använder cookies och annan liknande teknik (se separat policy angående cookies).

Om du inte accepterar vad som sägs i denna personuppgiftspolicy ber vi dig vänligen att inte använda våra digitala kanaler eller våra tjänster.

Du kan närsomhelst återkalla ditt lämnade samtycke.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Vi kan komma att ändra eller uppdatera denna personuppgiftspolicy. Den nyaste versionen av denna personuppgiftspolicy kommer alltid att finnas publicerad på vår webbplats.

Radering av uppgifter

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och vi kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning.

Om du avslutar din användning av våra tjänster eller på annat sätt avslutar ditt kundförhållande med oss kommer dina personuppgifter att lagras i upp till [3 år] från dagen för avregistrering. Om det kan misstänkas att det kan ha förekommit bedrägeri eller annan otillbörlig användning av tjänsten förbehåller vi oss rätten att lagra dessa uppgifter under en längre period till dess att misstankarna utretts.

Rätt att begära information

Du äger rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om vilka (om några) personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom få eventuellt ofullständiga, felaktiga, inaktuella eller oväsentliga uppgifter rättade, borttagna eller uppdaterade. Vill du veta huruvida vi behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till oss (se rubriken Kontaktuppgifter nedan).

Du har också rätt att tacka nej till direktmarknadsföring från oss genom att avregistrera dig på info@varderingsdata.se.

Säkerhet

Värderingsdata tycker att det är viktigt att dina personuppgifter är skyddade. Därför använder vi brandväggar som ska skydda våra servrar. Vi ser också till att bara den personal hos oss som måste ha åtkomst till dina personuppgifter har behörighet att få åtkomst till personuppgifterna.

Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår behandling är du välkommen att kontakta oss på:

Värderingsdata i Kungsbacka AB, org.nr. 556544-8874

Norra Torggatan 1

434 30 KUNGSBACKA

0300-73570

info@varderingsdata.se

Kontaktuppgifter

Värderingsdata
Norra Torggatan 1
434 30 Kungsbacka

Telefon +46 300 735 70
Fax +46 300 735 71
E-post info@varderingsdata.se


Våra tjänster

Privatbostäder
Statistik och detaljerad information om småhus och bostadsrätter.

Läs mer här

Bank
Automatiserade värderingsmodeller för bank och finansmarknaden.

Läs mer här

Kommersiella fastigheter
Analys och värdering av kommersiella fastigheter.

Läs mer här


Ansvarig utgivare: Christian Fjordskär © 2019 Värderingsdata i Kungsbacka AB.